PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W

ŁODZI

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarp i wniosków

1. W muzeum wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

 1. Dyrektora Muzeum
 2. Zastępcę Dyrektora
 3. Specjalistę ds. organizacyjno – kadrowych
 4. Referenta ds, administracyjnych w sekretariacie Muzeum

2. W/w osoby przyjmują skargi i wnioski codziennie od godz. 8.00 do 15.00

3. Na stronie BIP Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi umieszczona
jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

5. Pracownik muzeum, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

6. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

7. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

8. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.

9. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

 

a)                 liczba porządkowa,

b)                 data wpływu skargi/wniosku,

c)                  data rejestrowania skargi/wniosku,

d)                 adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)                 informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)                   termin załatwienia skargi/wniosku,

g)                 imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)              data załatwienia,

i)                 krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,

11. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości muzeum

Rozdział II

Kwalifikowanie skarp i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skargi wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji muzeum, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji muzeum.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji muzeum.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor muzeum lub osoba przez niego upoważniona
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a)       oryginał skargi/wniosku,

b)     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)       odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)       inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

d)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie muzeum.

6. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca.

 

2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

a)            do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b)         do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c)          do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,

3. Do siedmiu dni należy:

a)     przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b)   przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

c)   przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d)     przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

e)     zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

f)       udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Liczba wyświetleń: 2294
« powrót do góry