RODO

 

Zgodnie z art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem  danych osobowych   jest Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób jak poniżej:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

danych 

Rekrutacja do  pracy w Muzeum

 

Art. 6 ust. 1 lit. a), c)

RODO

 

Do czasu zakończenia rekrutacji

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług)

 

Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO

 

Przez okres trwania umowy +  6 lat

 

Realizacja wolontariatu

Art. 6 ust. 1 lit b), e)

RODO

6 miesięcy

Organizacja konkursów

Art. 6 ust.1 lit. a) RODO

Przez okres  trwania rozliczenia działań konkursowych

Realizacja zadań statutowych w postaci przyjmowania darowizn oraz przesyłania informacji o działalności Muzeum i wysyłania podziękowań

 Art. 6 ust. 1 lit. a), e) RODO

Do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu

Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie monitoringu

Art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

Maksymalnie 90 dni od momentu zarejestrowania obrazu

Publikacja wizerunku w mediach celem budowania pozytywnego obrazu Muzeum w przestrzeni publicznej i w mediach

Art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO

Do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu

 

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iod@muzeumtradycji.pl
 2.  Odbiorcami danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
 • organy administracji samorządowej,
 • kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej,
 • banki,
 • podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych,

 

 1.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

 

 1.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub wymagane w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem oferty, odmową realizacji umowy, odmową  przyjęcia cv.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

 

 1.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Data utworzenia: 2018-05-24 21:22:00, przez: Administrator systemu
Data ostatniej edycji: 2018-07-20 12:10:39, przez: Administrator systemu
Liczba wyświetleń: 453
« Powrót do góry