aktualizacjiaktualizacja Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 DYREKTORA MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI Z DNIA 17 MAJA 2013 r.     w  sprawie:   aktualizacji Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

ZARZĄDZENIE NR 6/2013

DYREKTORA MUZEUM TRADYCJI

NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI

Z DNIA 17 MAJA 2013 r.

 

 

w  sprawie:   aktualizacji Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

 

 

Na podstawie art. 77² Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeń Ministra Kultury i Sztuki:

  • z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. z 2012 r. poz. 937),
  • z dnia 3 października 2012  r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1105 ),

 

zarządzam co następuje:

 

  1. 1.      Treść §11 pkt 5 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, otrzymuje brzmienie:

 

„Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego”.

 

  1. 2.      Załącznik Nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, otrzymuje brzmienie:

 

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające pracowników

tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk

związanych z działalnością podstawową muzeów

 

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

 

1.

 

 

Kustosz dyplomowany

 

 

- stopień naukowy doktora lub stopień

  doktora sztuki w dziedzinie związanej z

  działalnością podstawową muzeum,

- dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeów

- staż pracy 8 lat

 

 

2.

 

Kustosz

 

 

- wykształcenie wyższe specjalistyczne

- studia podyplomowe związane z działalnością
  podstawową muzeum lub dorobek zawodowy w
  zakresie ustawowej działalności muzeów,

- staż pracy 5 lat

 

 

3.

 

Adiunkt

 

 

- wykształcenie wyższe specjalistyczne

- staż pracy 2 lata

 

 

4.

 

Asystent

 

 

- wykształcenie wyższe zawodowe.

 

 

Uwagi:

1. Za wykształcenie wyższe zawodowe uznaje się posiadanie dyplomu ukończenia

    studiów wyższych pierwszego stopnia (studiów zawodowych) na kierunku   

    związanym z działalnością podstawową muzeum.

2. Za wykształcenie wyższe specjalistyczne uznaje się posiadanie dyplomu

    ukończenia studiów drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich) lub

    jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z działalnością

    podstawową muzeum

3. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest dyplom ukończenia studiów
   drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zdobyte certyfikaty
   poświadczające stopień znajomości języka obcego. (§3 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra
   Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 937).

 

  1. 3.      Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, otrzymuje brzmienie:

 

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach stanowisk nie wymagających kwalifikacji określonych dla zawodowej grupy muzealników

 

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

                         Wykształcenie

Staż pracy (w latach)

1.

Starszy konserwator

Wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

6

2.

Konserwator

Wyższe specjalistyczne

5

3.

Adiunkt konserwatorski

 

Wyższe specjalistyczne

 Wyższe zawodowe (licencjat)

 

3

5

4.

Starszy asystent konserwatorski

 

Wyższe specjalistyczne

 Wyższe zawodowe (licencjat)

 

1

3

5.

Asystent konserwatorski

Wyższe zawodowe (licencjat)

Wyższe specjalistyczne

-

-

6.

Starszy dokumentalista

Wyższe specjalistyczne

2

7.

Dokumentalista

Wyższe specjalistyczne

1

8.

Młodszy dokumentalista

Średnie

-

9.

Starszy renowator

Średnie

3

10.

Renowator

 

Średnie

 

1

11.

Renowator przyuczony

 

Średnie lub zasadnicze zawodowe

2

12.

Młodszy renowator

 

Średnie lub zasadnicze zawodowe

-

13.

Przewodnik muzealny

Średnie i przeszkolenie specjalistyczne

-

 

Uwagi:

1. Za wykształcenie wyższe zawodowe uznaje się posiadanie dyplomu

    ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku związanym

    z działalnością podstawową muzeum.

2. Za wykształcenie wyższe specjalistyczne uznaje się posiadanie dyplomu 

    ukończenia studiów drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich)

    lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z działalnością  

    podstawową muzeum.

 

  1. 4.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 roku i stanowi integralną część Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a aktualizacja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 roku.

 

Łódź, dnia 17 maja 2013 r.                                         Henryk Siemiński

 Dyrektor Muzeum

Data utworzenia: 2013-06-20 12:47:57, przez: Ireneusz Żukowski
Data ostatniej edycji: 2013-06-20 12:49:00, przez: Ireneusz Żukowski
Liczba wyświetleń: 2261
« powrót do góry