REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Oddziału Martyrologii Radogoszcz przy ul. Zgierskiej 147

Załącznik nr 2

do zarządzenia Dyrektora Muzeum Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi

z dnia 30 września 2011 r. nr.12

 

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Oddziału Martyrologii Radogoszcz

przy ul. Zgierskiej 147

 

 

            Osoby wchodzące na teren wystawy proszone są o zapoznanie sią z treścią regulaminu zwiedzania i ścisłe przestrzeganie jego zasad.

 

 

 

§ 1

Terminy Zwiedzania

 

1. Muzeum Tradycji Niepodległościowych (zwane dalej: Muzeum) dostępne jest dla osób zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek:  nieczynne

- wtorek: 09:00 – 17:00

- środa:  09:00 – 17:00

- czwartek: 09:00 – 18:00

- piątek:  09:00 – 17:00

- sobota:  10:00 – 16:00

- niedziela:  11:00 – 17:00

2.  Zwiedzanie Muzeum w dniu  otwarcia wystawy możliwe jest wyłącznie po okazaniu zaproszenia:

 • zaproszenie upoważnia do wstępu dwie osoby,
 • zaproszenie należy zachować do kontroli.

3. Zakończenie sprzedaży biletów upoważniających do zwiedzania Muzeum  z przewodnikiem następuje pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

4. Zwiedzający zobligowani są do opuszczenia sal wystawienniczych 15 minut przed zamknięciem Muzeum.

 

                        § 2

                        Wstęp do Muzeum

 

1. Wstęp  do Muzeum dla osób  zwiedzających indywidualnie lub w zorganizowanych grupach jest bezpłatny.

2. Koszt zwiedzania Muzeum wraz z przewodnikiem zatrudnionym przez Muzeum wynosi 30 zł.

3. Dopuszcza się możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem zewnętrznym.

 

  § 3

Organizacja zwiedzania

 

1. Osoby zwiedzające Muzeum  zobowiązane są do korzystania z szatni:

 • szatnia jest bezpłatna,
 • bezwzględnemu obowiązkowi pozostawienia w szatni podlegają: okrycia wierzchnie,  bagaże, plecaki, parasole, wózki dziecięce i tym podobne przedmioty.

2. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z ustalonym kierunkiem wskazywanym każdorazowo przez osoby zatrudnione w  charakterze pomocników muzealnych lub przewodników.

3. W czasie zwiedzania wystawy jak i w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

 

 

                       

                        § 4

                        Zwiedzanie w zorganizowanej grupie

 

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą od 10 do 30 osób.

2. Zwiedzanie muzeum przez grupy zorganizowane możliwe jest jedynie po uprzedniej rezerwacji dokonanej  co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem zwiedzania:

 • telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15. 00 pod nr telefonu: 42 655-36-66

lub

 • mailowo: pod adresem: radogoszcz@muzeumtradycji.pl

3. a. Opiekunowie zorganizowanych grup zobowiązani są do dbałości  o odpowiednie zachowanie się członków grup.

     b. za szkody wyrządzone przez członków zorganizowanych grup zwiedzających (w szczególności szkolnych) odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

§ 5

Przepisy porządkowe

 

1.  Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum, Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

2. a. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia swym podopiecznym bezpieczeństwa podczas zwiedzania.

     b.  Osoby w wieku poniżej 13 lat mogą zwiedzać Muzeum jedynie w towarzystwie osób dorosłych.

3. Za wszelkie przejawy wandalizmu, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie elementów wystawy odpowiedzialność ponosi osoba popełniająca czyn lub jej opiekun.

4. Dyrektor Muzeum może wprowadzić ograniczenia dotyczące wieku Osób Zwiedzających ze względu na specyfikę danej wystawy.

 

§ 6

Zakazy

1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

 • zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, broni palnej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
 • zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • zakaz spożywania posiłków i napojów,
 • zakaz palenia wyrobów tytoniowych;
 • zakaz używania telefonów komórkowych;
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem: psa przewodnika);
 • zakaz hałasowania i biegania;
 • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

2. Zabrania się fotografowania (z użyciem statywu lub lampy błyskowej) i filmowania
eksponatów oraz sal wystawienniczych bez uzyskania pisemnej zgody Dyrektora
Muzeum.

3. Zabrania się wstępu na teren wystawy osobom zachowującym się w sposób, który
zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy
zachowania się w miejscach publicznych.

4. Zabrania się Zwiedzającym poruszania się poza salami wystawienniczymi, na obszarze
Muzeum, na którym wystawa się nie odbywa, pod rygorem usunięcia z terenu obiektu.

5.  Zabrania się prowadzenia na terenie Muzeum: zbiórek pieniężnych,  akwizycji,  działań reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych bez uzyskania zgody organizatora wystawy oraz Dyrektora Muzeum.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum, od poniedziałku do piątku,
w godz.: od 08:00 do 15:00.

Data utworzenia: 2013-03-21 09:14:55, przez: Ireneusz Żukowski
Liczba wyświetleń: 2747
« powrót do góry