Oferta pracy

Oferta pracy

stanowisko:  Specjalista ds. zamówień publicznych i realizacji projektów

1.Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe;

2)      co najmniej 3-letnie doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych lub udział w realizacji projektów unijnych;

3)      znajomość przepisów prawnych dotyczących:

a)     prawo zamówień publicznych,

b)     finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury;

4)      umiejętność pracy w zespole;

5)      umiejętność  pracy pod presją czasu;

6)      umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel.

 

Mile widziana znajomość języka obcego.

 

  1. 2.         Zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)       przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2)       przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza;

3)       sporządzanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4)       przygotowywanie umów;

5)       prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień;

6)       współdziałanie z dyrektorem i zastępcą dyrektora Muzeum w zakresie ustalania projektów Muzeum wraz z określaniem sposobów ich realizacji;

7)       współpraca z działami merytorycznymi przy budowie koncepcji merytorycznej projektów;

8)       współpraca z Działem Administracyjno-Gospodarczym Muzeum;

9)       współpraca z radcą prawnym;

10)    udział w zespołach projektowych i przy tworzeniu budżetów oraz harmonogramów realizacji projektów;

11)    praca przy realizacji projektu „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”.

 

3.Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań na ww. stanowisku;

2)      życiorys zawodowy – curriculum vitae;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej

   (np. świadectwa pracy).

 

Poświadczone podpisem dokumenty ( CV i list motywacyjny)  należy składać na adres:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź

w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2017 r., z podanym imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem  „Rekrutacja - Specjalista ds. zamówień publicznych i realizacji projektów”,  do sekretariatu Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres: kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila „Rekrutacja - Specjalista ds. zamówień publicznych i realizacji projektów”).

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13, tel. 42 632 71 12 wew. 23, kadry@muzeumtradycji.pl .

Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru

w każdym czasie.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wiążącej interpretacji powyższego ogłoszenia.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do kontaktu z  wybranymi kandydatami, którzy złożyli kompletne aplikacje w terminie do 26 lipca  2017 r.

Osoby z którymi skontaktujemy się, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym terminie.

Liczba wyświetleń: 21730
« powrót do góry